SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

ROZSAH SLUŽIEB

vedenie jednoduchého účtovníctva - pre podnikateľov, ktorí podnikajú ako fyzické osoby/živnostníci. Týmto klientom spracovávame:

 1. peňažný denník - zápis účtovných prípadov
 2. pokladničná kniha - zápis príjmov a výdavkov
 3. kniha záväzkov a pohľadávok - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach
 4. DPH - evidencia DPH, daňové priznanie
 5. ročná účtovná závierka - zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
 6. daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

vedenie podvojného účtovníctva - pre obchodné spoločnosti a podnikateľov, ktorí sú povinní viesť podvojné účtovníctvo/ak tak robia na základe dobrovoľného rozhodnutia. Týmto klientom spracovávame:

 1. hlavná kniha - zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska
 2. účtovný denník - chronologický zápis účtovných prípadov
 3. saldokonto pohľadávok a záväzkov - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach
 4. DPH - evidencia DPH, daňové priznanie
 5. ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a strát)
 6. daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

vedenie a spracovanie komplexnej mzdovej a personálnej agendy - zamestnávateľom ponúkame pravidelné mesačné spracovanie miezd, vrátane výkazov do poisťovní, štvrťročných a ročných hlásení daňovým úradom, zápočtov do sociálnej poisťovne a ostatných povinností. Týmto klientom spracovávame:

 1. pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov
 2. dohody o hmotnej zodpovednosti
 3. výpočet miezd
 4. zostavy - výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľad dovoleniek
 5. výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu
 6. bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane
 7. ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme
 8. podklady pre ukončenie pracovného pomeru

vedenie a spracovanie knihy jázd a vyúčtovanie cestovných nákladov - tieto činnosti patria medzi tie naj neobľúbenejšie činnosti pre väčšinu klientov.

ekonomické, personálne, finančné, daňové a mzdové poradenstvo

 1. účtovné poradenstvo, konzultácie
 2. pomoc pri zavádzaní účtovníctva
 3. pomoc pri spracovaní účtovnej závierky
 4. zastupovanie pri jednaní so správcom dane v prípade kontroly
 5. vypracovanie hlásení o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnossti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona 595/2003 Z. z. o daní z príjmov, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse
 6. vypracovanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vybranej podľa § 43 Zákona č. 595/2003 Z. z. a o daní z príjmov v znení neskorších predpisov z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse

účtovné závierky
ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
poradenstvo pri zakladaní a zániku spoločností
spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov FO a PO
spracovanie daňových priznaní k DPH
vypracovanie podnikateľských plánov k úverom

Doplnkové služby:

 1. evidencia dodávateľských faktúr - kniha došlých faktúr
 2. príprava príkazov na úhradu, sledovanie dátumu splatnosti
 3. vystavovanie odberateľských faktúr, evidencia - kniha odoslaných faktúr
 4. sledovanie úhrad odberateľmi
 5. kompletné spracovanie a príprava podkladov pre zaúčtovanie

V prípade záujmu o naše služby prípadne o podrobnejšie informácie nás bez váhania kontaktujte.

VÝHODY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB EXTERNEJ FIRMY
CENNÍK ÚČTOVNÝCH PRÁC A SLUŽIEB
NASPÄŤ